29 March 2010

Økt velstand og mindre fattigdom

I min siste bloggpost så jeg på hvordan klasseskillet i Thailand økte under Thaksin basert på Gini indeksen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de fattige fikk dårligere kår, men at inntektsforskjellene økte. Det finnes også to andre indekser det kan være verdt å ta en titt på:

1. Human Development Index (HDI) er et mål på hvor utviklet, eller underutviklet, et land er. Grunnlaget for å kalkurere denne er basert på tre dimensjoner; forventet levealder ved fødsel, kunnskaps- og utdannelsesnivået og levestandarden (kjøpekraft). Jo høyere indekstallet er, jo bedre står det til.
2. Human Poverty Index (HPI) er et mål på fattigdommen i et land. Den er beregnet på bakgrunn av tre parametre; sannsynligheten for å dø før fylte 40 år, størrelsen på analfabetisme og tilgangen til rent vann og underernærte barn under 3 år. Et så lavt indekstall som mulig er det beste.

Så hvordan ser disse indeksene ut for Thailand og hva skjedde egentlig når Thaksin satt ved roret?

Under er et diagram som viser utviklingen av HDI og HPI. Jeg har også tatt med Gini indeksen fra NationMaster, CIA Factbook og United Nations Development Programme (UNDP) - siden disse har alle samme kilde, Verdensbanken, tegner jeg dem som samme tidsserie. Både HDI og HPI er forøvrig også hentet fra UNDP.Som det sees fra figuren har HDI hatt nesten en tilnærmet linjær økning fra 1980 og fram til 2007. Thailenderne har altså jevnt og trutt fått det bedre. Generelt sett og i følge HDI-indeksen i alle fall.

Mer interessant er det å se på HPI-indeksen, spesielt rundt 1997 og 2005.

I 20071997 gjør HPI et byks i negativ retning; fattigdommen ser ut til å øke. Dette tror jeg først og fremst skyldes den økonomiske krisen som oppsto i Thailand dette året. Landet kommer seg riktognok raskt på fote igjen. Dette kan skyldes innføringen av Sufficiency Economy eller også andre faktorer. Uansett synker fattigdommen noe igjen og ser ut til å stabilisere seg til rundt 2005.

Fra 2004 til 2005 gjør HPI et fall fra 0.128 til 0.093. Dette skjer midt i statsministerperioden til Thaksin. Det er ikke helt klart for meg hvorfor dette fallet skjer akkurat da. Det kan skyldes at effekten av den økonomiske omleggingen Thaksin gjennomførte slo til for fullt, men kan kanskje også ha andre årsaker i tillegg.

Det som er mest synd, synes jeg, er at jeg ikke kan finne tall for indeksene etter 2007. Dermed kan jeg ikke si noe om situasjonen idag, hverken avkrefte eller bekrefte at fattigdommen fortsatt minker eller om den øker og forskjellene har blitt enda mer markert.

Mine bakgrunntall er samlet i et regneark.