21 March 2010

Ble klasseskillet mindre under Thaksin?

Blodet flyter i gatene i Bangkok og kampen for likhet for loven, demokrati og ytringsfrihet pågår for fullt. Forkjemperen i denne bevegelsen er Thaksin Shinawatra - statsministeren som kom til makten i 2001 og ble avsatt i et militærkupp i 2006. I sin relativt korte regjeringsperiode gjennomførte Thaksin en rekke reformer som skulle tilgodese de fattige i landet. Den mest omtalte er den medisinske 30-bath-reformen; i enkle trekk at det ikke skulle koste mer enn 30-bath å få medisinsk behandling.

Det sies også at dagens konflikt i Thailand mellom de røde og gule, også er en kamp mellom fattig og rik, mellom eliten i Bangkok og de ressursfattige på landsbygda. Siden Thaksin fremstår som den sentrale, samlende lederen og vitterlig har gjort en del for å tette velstandsgapet, er det betimelig å spørre om denne kløften faktisk ble mindre i de årene han satt ved makten?

For å måle sprik i velstand er det utviklet en indeks som heter Gini. Denne indeksen er et mål på statistisk spredning i inntekt eller formue, gjort enten på person- eller husholdningsinntekter. Kort fortalt vil en indeks på 0 indikere et samfunn uten inntektsforskjeller, og en indeks på 1 vise et samfunn der ulikheten er maksimal. Norge hadde i 2000 en Gini indeks på 0.26.

For Thailand finnes det en god del kilder på Gini-målinger, men ingen gode tidsserier som faktisk dekker perioden som Thaksin satt ved makten og som er allment tilgjengelige. De jeg fant og som sett i sammenheng muligens kan gi et visst inntrykk er NationMaster, CIA Factbook, Thailand Development Indicators 2003, Krongkaew: Income Distribution and Sustainable Economic Development in East Asia: a Comparative Analysis og National Statistical Office. Figuren under viser en sammenstilling av disse kildene.

Sammenstilling av Gini-indekser.

Merk at sammenstillingen ikke startet på 0 og ikke ender på 1, så endringene mellom målingene ikke er så "bratt" som den kan se ut ved første øyekast, men det er lettere å visualisere endringene og enkeltobservasjonene på denne måten. Legg også merke til at det er en forskjell mellom målinger/beregninger som tydeligvis er gjort på personinntekter (NationMaster, CIA Factbook og NSO - Person) og mellom det på husholdninger (Kronkaew, TDI 2003, og NSO - Household). Gini-indeksen for husholdninger ser også ut til å være høyere for husholdningene.

Hva sier så disse tallene oss Thaksin-perioden? Vel, de er ikke så lett å konkludere enten med det ene eller det andre synes jeg. Det ser ut som om det var en generell nedgang i ulikhetene på slutten av 90-tallet. Denne kan neppe tilgodeskrives Thaksin da han kom til makten først i 2001. Det kan også se ut som om denne nedgangen fortsatte i 2002 (Krongkaew og og NaitionMaster), men tallene fra NSO tyder på en oppadgående trend i dette året.

Dessverre er den siste observasjonen jeg har funnet fra 2006 (CIA Factbook). Denne viser en klar økning fra 2002. Skal jeg basere meg på den trenden alene må konklusjonen være at klasseskillet kan ha økt under Thaksin, dvs at han faktisk ikke bidra til å minke inntektsforskjellene mellom fattig og rik, til tross for gode reformer.

Dette er en tynn konklusjon, så mens vi venter på nyere tall for dette være det jeg konkluderer med. Denne kan til en hvis grad også underbygges av tallene fra NSO, mens Kraengkew - som har den mest komplette tidserien - og NationMaster kan indikere det motsatte.

Alle tallene har jeg tilrettelagt i et regneark for de som skulle være interessert.